Hacper's Blog

Tag: QQ

qq发这个会卡死对方!!

其实是卡死双方,解决办法是把聊天记录删了 .oo.OO00.oo.OO0.oo.OOO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.O00.oo.OOO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO00.oo.OO0.oo.OOO00.oo.OO0…

瞬间让手机qq崩溃代码

方法很简单:发条说说:{uin:888888,nick怎么会这样?!骇人听闻啊,who:1}如果你手机qq发的说说,马上会跳出错误提示建议大家测试时:选择“仅自己可见”,数字改成任意qq号码,内容可以随便写解除方法:上电脑qq或者…